Get Adobe Flash player

Niech będzie imię Jahwe, Jezus uwielbione.

Mówi Zofia z Krakowa. Witam wszystkich słuchaczy.

Ostatnie orędzie skierowane do ludzkości przez trzech aniołów tzw Trójanielskie Poselstwo Ap.14, 6-11.

Wypełnianie się proroctw Biblii wskazuje, że żyjemy w czasach końcowych naszej historii i w czasach powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To powtórne przyjście naszego Odkupiciela, Zbawiciela i Stwórcy poprzedza ostatnie orędzie Boże skierowane do całego świata a głoszone przez aniołów w tzw Trójanielskim Poselstwie. Jest to zachęcenie ludzi do opowiedzenia się po stronie Boga. Pod symbolem aniołów występują ludzie głoszący Trójanielskie Poselstwo a zwłaszcza Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który powstał w oparciu o Apokalipsę, rozdział 10.

Orędzie pierwszego anioła.

„I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem; Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód”. Ap. 14, 6, 7.

Orędzie pierwszego anioła rozpoczyna się głoszeniem odwiecznej, Dobrej Nowiny, objawiającej nam Boga i Jego plan zbawienia. Biblia ukazuje, że Bóg jest Stwórcą wszechświata i wszystkiego, co go wypełnia.

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” Ks. Rodzaju 1, 1.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”.Jan 1, 1-3.

Pan Bóg przemawia do Syna jako do Boga i Stwórcy; „Do Syna zaś; Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem Królestwa Twego… Tyś Panie na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa” Hebr. 1, 8, 10.

O Duchu Świętym Biblia mówi, że unosił się nad wodami. A więc Bóg Ojciec, Bóg Syn Jezus Chrystus, Bóg Duch Święty są Stwórcami wszechświata.

„A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre…A wreszcie rzekł Bóg; Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym,nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi…Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę”. Ks. Rodzaju 1, 3; 1, 26, 27.

Bóg jest miłością;”My miłujemy (Boga), ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” I Ja. 4, 19.

Bóg zesłał Syna swego aby nas odkupił, ukazał miłość i dobroć Ojca i dobrze czynił.

„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” Jer. 31, 3.

„Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ramionach jest nasze zdrowie” Izaj. 53, 5.

Pan Jezus jest Prawodawcą, Odkupicielem, Barankiem Bożym, Arcykapłanem w Świątyni Niebieskiej.

„W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczony, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom…Nie takiego bowiem mamy Arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżcie się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla (uzyskania) pomocy w stosownej chwili” Hebr. 2, 18; 4, 15, 16..

„Wiecie bowiem, że z waszego, oddziedziczonego po przodkach, złego postępowania znaleźliźcie wykupienie nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy” I Pio. 1, 18, 19.

„Bójcie się Boga” to znaczy odstąpcie od popełniania grzechu, nieprawości, a zbliżcie się do Boga.

Duch Święty działa na rzecz ludzi. „On zaś gdy przyjdzie przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie…Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy” Ja. 6, 8 ,13.

Zachowujmy dekalog Biblijny a szczególnie pamiętajmy o święceniu soboty, siódmego dnia tygodnia, o szabacie, który jest znakiem między Bogiem a nami, jest pieczęcią Boga. Czwarte przykazanie dekalogu jest pieczęcią Boga. Zawiera ono imię Boże-Pan Bóg, Jego tytuł-Stworzyciel, miejsce Jego panowania-niebo i ziemia.

„Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan,Bóg wasz” Ezech 20, 20.

Pierwszy anioł wzywa; „Oddajcie pokłon Temu, co niebo uczynił i ziemię, i morze, i źródła wód”. Ap. 14, 7.

Aby to wypełnić musimy przestrzegać Prawo Boże, dekalog Biblijny; „Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie” I Jana 5, 3.

Jeżeli inne kościoły głoszą coś sprzecznego z Biblią, trzeba się trzymać Słowa Bożego; „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”Dz. Ap. 5, 29.

Odwieczna Dobra Nowina mówi nam o Jezusie Chrystusie jako Stworzycielu, Baranku Bożym, Arcykapłanie w Świątyni Niebieskiej, Jedynym Pośredniku i Zbawicielu.

Orędzie drugiego anioła.

„A drugi anioł szedł za nim i mówił; Upadł, upadł Wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty”.Ap. 6, 8.

Babilon oznacza odstępstwo, pomieszanie nauk Biblijnych i ludzkich, oraz usiłowanie zbawienia przez własne uczynki.

W Starym Testamencie Babilon występuje jako wróg Boga, siedlisko zła, natomiast Jeruzalem to miasto pokoju. Babilon to symbol zafałszowanych systemów religijnych. Babilon „napoił winem zapalczywości swego nierządu”, inaczej „wszeteczeństwem”, „rozpustą” to jest naukami pogańskimi, ludzkimi, tradycją, fałszywymi naukami.

„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań- ponieważ ich uszy świerzbią-będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom”. II Tym. 4, 3, 4.

„Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów”. I Tym. 4, 1.

Zmieniony dekalog, tzw. Dekalog katechizmowy, wiara w czyściec i w piekło jako miejsce wiecznych mąk, wiara w nieśmiertelność duszy, nauki Mormonów, nauki Kościoła Moona są odstępstwem od Biblii, są tym „winem zapalczywości swego nierządu”.

Drugie przykazanie dekalogu Biblijnego brzmi;”Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań” Księga Wyjścia 20, 4-6.

Czwarte przykazanie dekalogu Biblijnego brzmi: „Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest; nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, ty i syn twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bramami twoimi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko co w nich jest, a odpoczął dnia siódmego i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i poświęcił go”. Księga Wyjścia 20, 8-11 Biblia księdza Jakuba Wujka.

Bądźmy posłuszni głosowi z nieba” I usłyszałem głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego(z Wielkiego Babilonu) ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające”. Ap.18, 4.

Orędzie trzeciego anioła.

„A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem; Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia” Ap. 14, 9-11.

Apokalipsa 13, 1-10 definiuje Bestię; „I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jej dziesięć diademów, a n a jej głowach imiona bluźniercze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia, paszcza jej-jakby lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę..I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkańcy na ziemi, których imiona nie są zapisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata”. Ap. 13, 8 BG.

Bestia to potęga religijno-polityczna, jest mocą wpływową, zwalcza i prześladuje ludzi wiernych Bogu; „Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich” Ap 13, 7, dysponowała wielką władzą w proroczym okresie trwającym 42 miesiące; „dano jej możność przetrwania 42 miesięcy” Ap.13, 5, bluźni przeciwko Bogu;”a dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa…Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba”. Ap 13, 3, otrzymała śmiertelną ranę, która została uleczona;”I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona”.Ap.13, 3.

Daniel w 7 rozdziale widzi 4 wielkie mocarstwa światowe. Czwartą jest bestia z żelaznymi zębami, a wśród dziesięciu rogów żelaznej Bestii był wystający”inny mały róg”.

Charakterystyka małego rogu.

„Po nich zaś inny powstanie, odmienny od poprzednich”Da.7, 24. Bestia z Ap.13,1 także była różna od innych królestw. Miała ona władzę polityczną i religijną..”Patrzyłem i róg ten rozpoczął wojnę ze świętymi i zwyciężał ich”Da. 7,21. Bestia z Ap 13, 1 także prześladowała świętych. Panował przez 3, 5 proroczych lat;”aż do czasu, czasów,i połowy czasu” Da. 7, 25. Bestia z Ap. 13, 1 działa przez ten sam okres-42 miesiące.

Mały róg i Bestia z Ap 13, 1 są oznaczeniami tej samej potęgi religijno-politycznej działąjącej w okresie 1260 lat. Jeden dzień w Biblijnym przeliczeniu równa się jednemu rokowi.

Mały róg powstał z Cesarstwa Rzymskiego, mówił bluźnierstwa przeciw Najwyższemu:”Będzie wypowiadał słowa przeciw Najwyższemu”. Da.7, 25. Bestia z Ap 13,5 bluźniła przeciw Bogu. „Będzie zamierzał zmienić czasy i Prawo” Da.7, 25.

Jesteśmy świadkami jak kościół dominujący za pomocą władzy politycznej usiłują wywyższyć niedzielę.

Mały róg z Da.7 i Bestia z Ap. 13,1-10 to ta sama potęga religijno-polityczna. Biblijni komentatorzy w tej Bestii i w małym rogu dopatrują się papiestwa.

Znamię Bestii.

Znamię Bestii jest przeciwieństwem do znaku Bożego. „Święćcie też moje szabaty, które niech będą znakiem między Mną a wami, aby poznano, że Ja jestem Pan, Bóg wasz” Ezech. 20, 20.

Znakiem między Bogiem a nami jest szabat, sobota, siódmy dzień tygodnia, to znamieniem Bestii jest fałszywy dzień odpoczynku niedziela-pierwszy dzień tygodnia.

Ci, którzy święcą niedzielę nie zachowują więc przykazań Bożych, dekalogu Biblijnego.

Jakub 2,10 ostrzega;”Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie”.

Ap. 14, 2 mówi;”Tu się okaże wytrwałość świętych, którzy strzegą przykazań Bożych i wiary Jezusa”.

Obraz Bestii.

Przyjrzyjmy się jeszcze jednej potędze z Apokalipsy 13,11-12;”Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi; miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona”. Ta Bestia ma dosyć siły i autorytetu, by utworzyć obraz Bestii i narzucić go światu.

Komentatorzy Biblii w tej drugiej Bestii dopatrują się Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone utworzą system podobny do średniowiecznego papiestwa, kiedy kościół mógł narzucić swoje prawa przy pomocy władz świeckich- tak utworzony zostanie Obraz Bestii. „I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii” Ap 13, 15.

Boże Jahwe spraw, by Trójanielskie Poselstwo dotarło do każdego człowieka i by stało się zrozumiałe, i by wszyscy ludzie opowiedzieli się za Tobą Boże, uszanowali pieczęć Bożą-święcili siódmy dzień tygodnia-sobotę, i wyszli z Wielkiego Babilonu do Kościoła Bożego. Proszę Cię o to przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Dziękuję.

  • Kamil:

    Wykład przedstawionej czesci Apokalipsy z gruntu niestety jest mylny. Adwentyści umiejscawiają kosciół w miejscu gdzie zgodnie z proroctwami juz go nie bedzie na ziemi w skutek porwania kościoła. Mylą go ze świetymi w czasie wielkiego ucisku oraz nawróconymi do mesjasza Żydami. Proroctwa ktore sie jeszcze nie wypełniły uważają za dokonane co jest całkowicie mylne. Przypomina to bardzo podejscie Badaczy Pisma Świetego. Zainteresowanych tematem przekierowuje do ksiazki Henryka Turkanika KSIĘGA OBJAWIENIA. Zaznaczam ze ani ksiązka ani autor nie jest przeze mnie traktowany nieomylnie jak np Adwentyści taktują dzieła E. White

  • Odpowiadając Kamilowi:Dyskusje międzywznaniowe w kwestii interpretacji Apokalipsy nie ma tutaj sensu, gdyż Apokalipsa jest skierowana do 7 zborów i sług Bożych, którzy czytają, słuchają i zachowują słowa proroctwa. Każde wyznanie ma swoje własne fundamenty, na których buduje a zrozumienie niektórych zasad wychodzi poza możliwości, gdyż teologia nie jest nauką ścisłą lecz wiarą, która nie potrzebuje tutaj dowodów. Określanie kogoś, że tuatj się myli, prowadzi do określenie siebie jako nieomylnego, co wielu komentatorów Apokalipsy nie chce być wyroczną w tej kwesti. Ostatnie zdanie jest powielaną opinią osoby, która przypuszczam lecz oczywiście mogę się tutaj mylić, nie przeczytała żadnej książki EG White. Ja przeczytałem wszystkie wydane w j. polskim i mogę coś powiedzieć o EG Whita, zgodnie z zasadą: aby kogoś poznać, trzeba z tą osobą zjeśc beczkę soli.
    Zyczę troche wiecej pokory w czytaniu Słowa Bożego
    :)

Skomentuj